default_mobilelogo

 

źródło: http://wczesne-wspomaganie.info/

 

O CO W TYM CHODZI?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. Zasady organizacji tych zajęć, a także kwalifikacji do nich i to, jak przebiegają, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Teoretycznie wydawać by się mogło, że nie ma czego wyjaśniać – zapewne wczesne wspomaganie rozwoju ma po prostu na celu usprawnienie funkcjonowania tych dzieci, które tego potrzebują. W praktyce jednak zagadnienie to jest dość złożone, począwszy od tego, które dzieci w ogóle mogą skorzystać z tej formy pomocy, a skończywszy na tym, jakie dokładnie formalności należy dopełnić, aby pociecha mogła zacząć uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Jakie dzieci mogą skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju?

Zasadniczo każdemu dziecku, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju, zwyczajnie przysługuje możliwość uczęszczania na zajęcia WWR. Aby nieco jednak rozjaśnić sytuację, podać można przykłady najczęstszych problemów, przez które dzieci mogą mieć potrzebę korzystania z takich zajęć – wymienić tutaj można:

 • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
 • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
 • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • niepełnosprawność umysłową,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • ogólne spowolnienie rozwoju.

 

Ogólnie nie ma specjalnych ograniczeń co do tego, od kiedy dzieci mogą korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju. Zalecane jest nawet, aby maluchy zaczynały uczęszczać na zajęcia jak najwcześniej od chwili wykrycia u nich zaburzeń rozwojowych. Dziecko może korzystać z WWR do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju: co trzeba zrobić, aby dziecko mogło uczęszczać na takie zajęcia?

Podstawą do tego, aby dziecko  mogło uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, jest uzyskanie odpowiedniej opinii o takowej potrzebie. Dokument taki wystawiają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jeżeli więc rodzice podejrzewają, że z ich dzieckiem dzieje się coś nieprawidłowego, zdecydowanie powinni udać się oni do takiej placówki. Zanim jednak to zrobią, trzeba się wcześniej odpowiednio przygotować – do poradni trzeba bowiem zabrać pewne specyficzne dokumenty.

Podstawową powinnością rodziców jest oczywiście wypełnienie wniosku o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Do wniosku trzeba jednak załączyć pewne dokumenty – jednym z istotniejszych jest tutaj zaświadczenie lekarza specjalisty o istniejących u pacjenta deficytach (np. o zaburzeniach słuchu czy wzroku) – wydawaniem takowych typowo zajmują się pediatrzy oraz specjaliści medycyny rodzinnej.

Czasami konieczne może być również dostarczenie innych dokumentów, np. wyników jakichś badań przeprowadzonych wcześniej u dziecka, dokumentacji z przebiegu wcześniejszych terapii (np. logopedycznej) czy opinii o funkcjonowaniu maluszka w przedszkolu. Zanim więc rodzice udadzą się już ostatecznie do poradni w celu załatwienia wszystkich formalności, najlepiej najpierw jest się dowiedzieć, jakich dokładnie dokumentów dana placówka wymaga.

Kto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju?

Prowadzeniem zajęć z WWR zajmuje się cały zespół specjalistów. W jego podstawowym składzie znajduje się psycholog, logopeda oraz pedagog (często o konkretnej specjalności – np. oligofrenopedagog, czyli pedagog pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową czy tyflopedagog, czyli osoba specjalizująca się w pracy z dziećmi niewidzącymi). Pomagać dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi mogą jednak również i inni specjaliści – wszystko jest tutaj uzależnione od potrzeb konkretnego dziecka, ale i potrzeb jego rodziny.

Gdzie odbywają się zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

Tak naprawdę wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest w wielu różnych miejscach – czasami zajęcia odbywają się w przedszkolu, a czasami w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje również możliwość, że zespół wczesnego wspomagania rozwoju będzie przychodził do domu dziecka – takie rozwiązanie najczęściej jednak wykorzystywane jest u najmłodszych dzieci, mających poniżej 3 lat. W czasie pandemii ze względu na zamknięcie przedszkoli i instytucji pomocowych zajęcia WWR nie mogą się odbywać w normalnym trybie.

Na czym polegają i jak długo trwają zajęcia?

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju. Dokładny przebieg zajęć uzależniony jest bowiem od potrzeb danego pacjenta – u dzieci z nieprawidłowościami rozwoju ruchowego prowadzone są przede wszystkim różne ćwiczenia usprawniające, z kolei u maluchów z zaburzeniami mowy największy nacisk kładziony jest na pracę z logopedą. Zajęcia prowadzone mogą być indywidualnie (szczególnie u najmłodszych dzieci) lub w małych, 2-3-osobowych grupach. Zajęcia mogą trwać różnie – ogólnie jednak w ciągu miesiąca malec odbywa  od 4 do 8 godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Czas ten dostosowywany jest w zależności zarówno do tego, jakie są potrzeby dziecka, ale i od tego, jakie są jego możliwości.

Wczesne wspomaganie rozwoju ma pomagać nie tylko dziecku, ale i rodzicom.

Wydawać by się mogło, że wczesne wspomaganie rozwoju ukierunkowane jest wyłącznie na małego pacjenta. Nic bardziej mylnego – pomoc jest udzielana zarówno dziecku, jak i jego rodzinie. Opiekunom proponowana jest chociażby psychoedukacja – polega ona m.in. na wyjaśnieniu, skąd się wzięły problemy ich pociechy, a także opowiedzeniu, na czym dokładnie polegają stwierdzone u niej zaburzenia. Rodzinom udzielane jest także wsparcie w zakresie tego, jak mają oni interpretować i reagować na zachowania dziecka, a także pomaga się im w przystosowaniu warunków domowych do potrzeb malucha. Dlatego w czasie pandemii ważny jest stały kontakt rodziców ze specjalistami pracującymi z dzieckiem.

Czy za wczesne wspomaganie rozwoju rodzice muszą płacić?

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są całkowicie bezpłatne. Aby dziecko mogło z nich skorzystać, jest oczywiście wymagane posiadanie wcześniej wspomnianej opinii psychologiczno-pedagogicznej, aczkolwiek takową można otrzymać w placówkach publicznych, czyli również bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Wczesne wspomaganie rozwoju: jakie są cele tych zajęć?

Podstawowy cel wczesnego wspomagania rozwoju jest oczywisty – zajęcia mają doprowadzić do tego, aby poziom funkcjonowania dziecka był jak najlepszy. Terapia ma za zadanie również i zapobiegać pojawianiu się u malucha kolejnych zaburzeń, np. psychicznych, które mogłyby wystąpić ze względu na istniejącą u pacjenta niepełnosprawność intelektualną czy jakiekolwiek inne zaburzenia rozwojowe.

W trakcie wczesnego wspomagania rozwoju dziecko na bieżąco jest poddawane ocenie zespołu specjalistów. Sprawdzają oni, czy zajęcia wpływają na malucha zgodnie z założeniami, w razie potrzeby dokonywane są modyfikacje wcześniej opracowanego planu. Stale planowane są także kolejne działania – wszystko to ma na celu jak największe usprawnienie funkcjonowania małego pacjenta.

Wczesne wspomaganie rozwoju może przynieść niebagatelnego stopnia efekty – nierzadko specjalistom udaje się doprowadzić do tego, że istniejące u malucha deficyty uda się skutecznie skompensować. Sama jednak już nazwa zajęć sugeruje, że powinny one być wdrażane u potrzebujących ich dzieci szybko – dlatego właśnie, kiedy rodzice tylko wysuną choćby cień podejrzenia, że rozwój ich pociechy może przebiegać nieprawidłowo, powinni niezwłocznie skonsultować się ze specjalistami.

W powyższym artykule starałam się udzielić odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w związku z tematem WCZESNEGO WSPOMAGANIA W ROZWOJU. Być może zagadnienie jest Państwu znane, bo  np. jesteście  rodzicami dziecka, które korzysta z dodatkowej pracy specjalistów w celu stymulowania rozwoju lub korygowania jego deficytów rozwojowych. Albo szukaliście Państwo informacji, ponieważ nie jesteście pewni czy rozwój waszego dziecka przebiega prawidłowo? Dzisiaj, tzn. w czasie pandemii gdy osobisty kontakt ze specjalistami jest mocno utrudniony lub niemożliwy zdiagnozowanie  dziecka w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i zrealizowanie zajęć ze specjalistami jest po prostu nierealne, ale gdy wszyscy wrócimy do swoich normalnych obowiązków zawodowych, rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci zachęcam do skorzystania z pomocy specjalistów.

 

Serdecznie pozdrawiam, życzę dużo zdrowia, spokoju i pogody ducha.

                                                                                                                                       

Monika Kosobudzka – pedagog SP Miękinia

Dlaczego tak ważna jest diagnoza i ustalenie, czy dziecko osiągnęło tzw. odpowiedni stopień dojrzałości szkolnej? Innymi słowy, czy jest gotowe do podjęcia zadań, które przed dzieckiem będzie stawiała szkoła?

Odpowiedź, a raczej jedna z odpowiedzi - bo może być ich kilka - brzmi: bo bagaż negatywnych doświadczeń w szkole, będzie rzutować na całe późniejsze życie naszego dziecka – jego poczucie własnej wartości, komfort funkcjonowania, relacje, zachowanie itp.

Na dojrzałość szkolną składają się:

Dojrzałość emocjonalna - to wnikliwa obserwacja, jak dziecko reaguje na  rozstanie z rodzicem w przedszkolu, czy adekwatnie do sytuacji okazuje swoje uczucia, czy odczuwa więź z grupą rówieśniczą, czy reaguje na uwagi i wskazówki od nauczyciela. Najbardziej wrażliwym symptomem i sygnałem ostrzegawczym dla rodzica powinny być, wynikające z negatywnych emocji, jakich dziecko doświadcza i z którymi sobie nie radzi, objawy somatyczne: bóle głowy, brzucha, bezsenność, wymioty, biegunka.

Dojrzałość społeczna – obserwujemy czy dziecko dobrze czuje się w środowisku przedszkolnym, czy nawiązuje prawidłowe relacje z rówieśnikami, potrafi współpracować, umie się bawić z dziećmi, jest w miarę samodzielne i obowiązkowe. Sygnałem ostrzegawczym powinna być dla rodzica nadmierna lękliwość dziecka, bierność, izolowanie się od innych.

Dojrzałość fizyczna – najprostsze do obserwacji i weryfikacji - zdrowie dziecka, odpowiednia do wieku waga, wzrost, sprawność fizyczna.

Dojrzałość poznawcza – w ustaleniu poziomu intelektualnej sprawności naszego dziecka pomogą ogólnie przyjęte normy rozwojowe, wskazówki nauczyciela, a także nasza obserwacja, jak dziecko sobie radzi w prostych obliczeniach na konkretach, jak rysuje, buduje zdania, co potrafi zapamiętać, jak kojarzy związki między faktami itp.

Podsumowując, wpływ dzieciństwa na dorosłe życie, jest kolosalny. Sami o tym dokładnie wiemy. Kto z nas przeżył swoje niepowodzenia i trudne sytuacje w szkole, wie, jak wryły mu się w pamięć i jak bardzo, dają poczucie dyskomfortu, czasami do tej pory. Dlatego starajmy się nie fundować dziecku tego, czego sami doświadczyliśmy. Bądźmy  uważnymi  i troskliwymi rodzicami. Ceńmy nasze dzieci, dajmy im poczucie bycia dla nas niepodważalną wartością, co pozytywnie wpłynie i będzie podstawą  zdrowia psychicznego.

Ilość i jakość czasu poświęcanego dzieciom, są dla naszych synów i córek, dowodem ich wartości, a nam dają szansę na dokładne poznanie naszych pociech.

Jeśli mamy dylemat: czy nasze dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną, czy  zapisać je do pierwszej klasy,  to już znaczy, że pojawiły się wątpliwości, które mogą być sygnałem do odpowiedniego ukierunkowania rodzicielskiego rozpatrzenia problemu.

Przy podejmowaniu tak trudnej decyzji trzeba kierować się rozsądkiem, ale również wyczuciem i mądrością emocjonalną, którą dają nam wcześniejsze doświadczenia. Można to ująć: „rodzicielska intuicja i miłość”.

Dodatkowo, w podjęciu decyzji o zapisaniu naszego dziecka  do klasy pierwszej,  pomoże nam informacja o poziomie jego przygotowania  do edukacji szkolnej, przygotowana przez nauczyciela w przedszkolu, a także według potrzeby i w ostateczności, ewentualna opinia specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Taka decyzja powinna być podejmowana odpowiedzialnie, z miłością, przy pełnym  uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji rozwojowych naszego  dziecka, czego serdecznie wszystkim Rodzicom naszych  Przedszkolaków życzę….

 

Iwona Godorowska –

psycholog w Szkole Podstawowej w Miękini,

prywatnie matka czwórki wspaniałych, choć wcale nie tak idealnych dzieci

 

 

Przydatne linki:

 

wolowpce.pl/index1.php?a=view&artid=2476&url=artykul.php

wolowpce.pl/index1.php?a=view&artid=2477&url=artykul.php

 

 

 

źródło: https://www.familie.pl/artykul/Diagnoza-gotowosci-szkolnej-i-dojrzalosc-szkolna,7083,1.html

Drodzy Rodzice,
Dzisiaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to jakie są zależności pomiędzy mową, wadą zgryzu i wadą postawy.

 

Skrzywienie kręgosłupa i asymetria czaszki wpływa na wadę zgryzu i odwrotnie, wada zgryzu deformuje, niszczy stawy skroniowo- żuchwowe, a nawet może doprowadzić do wady postawy. Krzywy zgryz negatywnie wpływa na naszą sylwetkę. Może również powodować bóle głowy, oczu, szyi, ramion i karku. Jest to zatem problem nie tylko estetyczny.
Wady zgryzu mogą współwystępować z wadami wymowy, a także być ich przyczyną. U dziecka z wadą zgryzu istotna jest wczesna profilaktyka ortodontyczna, która umożliwi prawidłowy rozwój i funkcjonowanie narządu żucia i pomoże zapobiec nieprawidłowościom w artykulacji głosek.


Wada zgryzu jest deformacją w obrębie narządu żucia. Nieprawidłowości te dotyczą ustawienia zębów oraz relacji szczęki i żuchwy.


Wady zgryzu mogą być wrodzone lub nabyte. Wady wrodzone mogą mieć źródło w genetyce, a także mogą wynikać z niekorzystnych czynników występujących w okresie prenatalnym. Wady nabyte to wszelkie niepożądane działania obejmujące narząd żucia w okresie od narodzin dziecka m.in. nieprawidłowa pozycja ułożenia dziecka podczas snu czy karmienia, nieprawidłowa dieta, zaburzenia napięcia mięśniowego, wady postawy, parafunkcje (np. nawykowe ssanie palca, smoczka, przedmiotów, obgryzanie paznokci, brusksizm czyli zgrzytanie zębami), nieleczona próchnica, nieprawidłowy sposób połykania, nieprawidłowy sposób oddychania (torem ustnym), urazy i ubytki zębów.
Wady wymowy (np. seplenienie międzyzębowe) również mogą skutkować pojawieniem się nieprawidłowości zgryzowych lub ułożeniem zębów w łuku u osób, które pierwotnie nie miały wady zgryzu.


Artykulacja uwarunkowana jest prawidłową budową, funkcją oraz współpracą narządów aparatu artykulacyjnego (języka, warg, żuchwy, podniebienia, policzków, zębów). Pozycja języka oraz jego zakres ruchu jest ściśle związany z ułożeniem żuchwy. W przypadku tyłozgryzu lub tyłożuchwia język cofnięty jest w głąb jamy ustnej, przy przodozgryzie lub przodożuchwiu ku przodowi, język ułożony jest płasko, utrudnione jest unoszenie języka. Przy zgryzach krzyżowych i bocznych ułożeniach żuchwy, często powstaje szczelina między łukami zębowymi, do której wsuwa się język, przez co może pojawić się boczna realizacja głosek. Przy zgryzach otwartych, charakteryzujących się brakiem zwarcia w odcinku przednim lub bocznym łuku zębowego lub rozległej szpary między zębami, najczęściej zdeformowane są głoski przedniojęzykowo-zębowe (np. t,d,c,dz). W zależności od wady zgryzu oraz miejsca artykulacji głosek, wymowa poszczególnych dźwięków może być w różny sposób zdeformowana i wpływać na jakość i wyrazistość wypowiedzi. Przeszkoda anatomiczna może uniemożliwić logopedzie wywołanie właściwej realizacji danej głoski.


Dlatego ponownie  zwracam Państwa uwagę na to jak ważna jest prawidłowa postawa ciała, szczególnie podczas takich czynności jak spożywanie posiłków czy długotrwała praca przy biurku, ale także jak istotna jest odpowiednio wcześnie odbyta konsultacja ortodontyczna, jeśli tylko występują jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowej budowy narządu żucia.
W ramach oderwania od codzienności przyjrzyjcie się Państwo proszę w lustrze zgryzom całej Rodziny, może odkryjecie coś z czego nie zdawaliście sobie Państwo sprawy?


Z serdecznymi pozdrowieniami, logopeda Beata Kuca

 

 

Drodzy Rodzice,                                                             

Zapraszam serdecznie na warsztaty pt.

 

W co się bawić z przedszkolakiem? Propozycje zabaw rozwijających mowę

 

w dn. 02.03.2020 r. (poniedziałek) w godz. 16.00-17.00 w sali grupy Groszki.

Warsztaty dedykowane są Rodzicom Dzieci z najmłodszych grup (i są elementem Programu Profilaktyki Logopedycznej), ale zapraszam wszystkich zainteresowanych Rodziców, zwłaszcza Rodziców Dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w przedszkolu.

Ilość miejsc jest ograniczona. Ze względów organizacyjnych na warsztaty obowiązują zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dn. 29.02.2020 r.

                                                                                                                             logopeda Beata Kuca

 

"Językiem malowane"


Przedszkolny konkurs plastyczno-logopedyczny

 

 

 

ogłoszony z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

(który przypada w dn. 06.03.2020 r.)

 

Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami

do udziału w przedszkolnym konkursie plastyczno-logopedycznym

 

Konkurs obejmuje dwa etapy:

Etap I : prace plastyczne

Etap II: konkurs wiersza logopedycznego

Cele konkursu:

 • ujawnienie uzdolnień i prezentacja umiejętności plastycznych oraz recytatorskich,

 • wzmacnianie świadomości funkcji komunikacji w naszym życiu,

 • promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego,

 • utrwalanie poprawnej artykulacji głosek języka polskiego.

 

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole w Miękini (nauczyciele: Beata Kuca, Grażyna Dudycz, Anna Kaczmarczyk, Anna Ochej).

2. Przedmiotem konkursu są:

Etap I: zaprezentowanie dowolną techniką, w dowolnym formacie zagadnienia komunikacji językowej

Etap II: ustna prezentacja wiersza logopedycznego

3. Adresatami przeglądu są dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Miękini:

Etap I w wieku 3-6 lat. Praca może być tworzona wspólnie z rodzicem.

Etap II w wieku 3-6 lat

4. Termin składania prac plastycznych: 28.02.2020 r.

Etap I: Zgłoszenie powinno zawierać pracę plastyczną dziecka opisaną imieniem i nazwiskiem autora pracy, jego wiek oraz nazwę grupy, do której uczęszcza. Prace składamy w gabinecie logopedy (III piętro) lub u Wychowawcy grupy.

Etap II: Wychowawca wraz z dziećmi, w przeglądzie wewnętrznym wybiera 1 reprezentanta grupy (3-4 latki) lub 2 reprezentantów grupy (5-6 latki).

5. Wystawa prac plastycznych odbędzie się w Publicznym Przedszkolu w Miękini w marcu 2020 r., finał konkursu odbędzie się w dn. 04.03.2020 r. (środa) w holu Przedszkola.

6. Organizator zastrzega sobie publikację fotografii z przebiegu konkursu na stronach internetowych Publicznego Przedszkola w Miękini.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac. Prace będą zwracane uczestnikom konkursu.

11. Podczas wykonywania prac plastycznych należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność z tematyką

 • ogólny wyraz artystyczny i estetykę wykonania

 • pomysłowość, oryginalność pracy

12. Podczas prezentacji wiersza logopedycznego należy zwrócić uwagę na poprawną artykulację. Mile widziane rekwizyty i przebrania.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Drodzy Rodzice,                                                             

Zapraszam serdecznie na

warsztaty pt. Dziecięce nawyki – co ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego?

w dn. 03.02.2020 r. (poniedziałek) w godz. 16.00-17.00 w sali grupy Groszki.

Warsztaty dedykowane są Rodzicom Dzieci z najmłodszych grup (i są elementem Programu Profilaktyki Logopedycznej), ale zapraszam wszystkich zainteresowanych Rodziców, zwłaszcza Rodziców Dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w przedszkolu.

Ze względów organizacyjnych na warsztaty obowiązują zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dn. 01.02.2020 r.

                                                                                                                             logopeda Beata Kuca

 


W styczniu w grupach 6-cio latków odbyły się warsztaty „Cyber-zagrożenia” prowadzone przez psychologa. Dzieci dowiedziały się, jakie szanse i zagrożenie niesie korzystanie z internetu, czego powinny się wystrzegać i jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych.
Należy zwrócić uwagę, że dzieci uczęszczające obecnie do przedszkola to pokolenie całkowicie zanurzone w cyfrowym świecie. Ale czy rzeczywiście dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują obcowania z telefonem i tabletem z mnóstwem zbędnych treści i bodźców? Pewnie wielu z rodziców powie teraz, że oczywiste jest, iż dziecko w tym wieku nie potrzebuje jeszcze takiego urządzenia. I macie rację, ale wielu rodziców jest innego zdania. Dlaczego?
Częstym argumentem rodziców, którzy decydują się na zakup smartfona dziecku poniżej 7 roku życia, jest źle interpretowana moda na cyfrowy rozwój malucha (a także rzeczywista potrzeba pojawiająca się jednak nieco później w rozwoju dziecka, na to przyjdzie jeszcze czas).
Dlaczego więc dzieci w wieku przedszkolnym dostają smartfony? Z potrzeby stałego kontaktu z rodzicami? Przecież dziecko w tym wieku jest zawsze pod opieką osoby dorosłej. Może w takim razie dla rozwoju? Ale konkretnie jakiego? Wbrew pozorom badania nad rozwojem dziecka wskazują na to, że dzieci w wieku przedszkolnym wcale nie potrzebują interaktywnych, cyfrowych rozrywek. Na tym etapie, dziecko z fascynacją, ciekawością poznaje świat realny, który ma w zasięgu ręki o każdej porze dnia i nocy. Dla niego interakcja z roślinami czy zwierzętami jest tak samo, jak nie bardziej interesująca. Samodzielne, swobodne eksplorowanie otoczenia, nawet jeśli wiąże się z ubrudzeniem wodą z kałuży czy błotem, umożliwia dziecku gromadzenie bogactwa doświadczeń. Dzięki samodzielnym, praktycznym działaniom wiedza dziecka jest bogatsza i lepiej rozumiana niż ta czerpana pośrednio z książek, filmów  czy też internetu. Bezpośrednie doświadczanie wywołuje liczne emocje, tak wyraźne w życiu dziecka – ciekawość, radość, dumę z efektów własnych działań. Sprzyja to rozwojowi jego samodzielności,  buduje jego poczucie własnej wartości, mocy, sprawstwa, wpływu na otaczającą rzeczywistość.
Obecnie mamy dostęp do coraz bogatszego rynku zabawek edukacyjnych i urządzeń wykorzystujących najnowsze technologie – komputerów, smartfonów, konsoli itp., które są wygodne, są częścią naszej kultury i będą zawsze obecne w życiu rodziny. Warto jednak docenić kontakt dziecka z naturą i przyrodą, a także rówieśnikami. Zachęcić dziecko do aktywności, która będzie służyła rozwojowi jego układu nerwowego, angażowała wszystkie zmysły i wpływała na tak ważną w obecnych czasach integrację sensoryczną.


Opracowała:  Małgorzata Bielat-Nowacka - psycholog
 

Drodzy Rodzice,

Zapraszam serdecznie na

warsztaty pt. Co my jemy? Znaczenie żywienia w profilaktyce logopedycznej

w dn. 13.01.2020 r. (poniedziałek) w godz. 16.00-17.00 w sali grupy Groszki.

Warsztaty dedykowane są Rodzicom Dzieci z najmłodszych grup (i są elementem Programu Profilaktyki Logopedycznej), ale zapraszam wszystkich zainteresowanych Rodziców, zwłaszcza Rodziców Dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w przedszkolu.

Ze względów organizacyjnych na warsztaty obowiązują zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dn. 11.01.

                                                                                                                             logopeda Beata Kuca

 

Dojrzałość szkolna to ogólnie mówiąc gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki 

w szkole, uzależniona od poziomu jego ogólnego rozwoju, od osiągnięcia takiego stanu
rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego,umysłowego, koncentracji uwagi, który umożliwia sprostanie wszystkim obowiązkom szkolnym.

Dziecko po ukończeniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego powinno umieć:
- Powiedzieć, jak ma na imię, nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców.
- Obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek.; nazywać, co narysowało.
- Ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny.
- Dobrać w pary przedmioty lub obrazki; klasyfikować je wg określonej zasady (np. owoce, zwierzęta, pojazdy), łączyć zbiory wg określonej cechy (np. kolor, wielkość).
- Wskazać różnice w pozornie takich samych przedmiotach, obrazkach.
- Przeliczać obiekty; po przeliczeniu przedmiotów powiedzieć ile ich jest, wyznaczać wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych
- Rozpoznać różne dźwięki z otoczenia (np. głosy zwierząt).
- Prawidłowo wymawiać wszystkie głoski (a mowa jest poprawna pod względem gramatycznym i składniowym).
- Wyodrębniać głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu (np. kran - tran, góra - kura, bada - pada, koza - kosa).
- Podzielić zdanie na słowa, wyrazy na sylaby.
- Opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową.

-Dostrzegać zależności przyczynowo – skutkowe w historyjkach obrazkowych.
- Rozwiązać proste zagadki.
- Uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki.
- Wykonać podstawowe czynności samoobsługowe (samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć),
- Wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych
- Wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost.
- Zgodnie bawić się z rówieśnikami - współdziałać, czekać na swoją kolej.
- Doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę; w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej.
- Działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom, przewidywać konsekwencje swoich działań
- Potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię
nauczycieli i innych osób dorosłych.

- Dziecko w wieku 5-6 lat powinno już realizować poprawnie głoski sz, ż, cz, dź, r, natomiast wiek 7 lat jest okresem w którym dziecko ma już utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Istotnym aspektem funkcjonowania dziecka jest jego poziom rozwoju emocjonalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę czy dziecko, które ma rozpocząć naukę w klasie I potrafi:

o     rozstać się z matką na czas pobytu w szkole

o     kontrolować swoje emocje (lęk, złość) nie uzewnętrzniać ich w sposób gwałtowny

o     wierzyć w swoje umiejętności

o     być pewne siebie

o     adekwatnie do sytuacji okazywać uczucia

o     cierpliwie czekać na swoją kolej

o     przeżywać emocje takie jak: duma, radość, zaciekawienie

o     skoncentrować się na zadaniu

o     odczuwać więź ze swoją grupą rówieśniczą, z wychowawcą

o     współodczuwać przeżycia innych dzieci

o     przeżywać radości i smutki związane z życiem grupy

o     prawidłowo reagować na niepowodzenia, uwagi nauczyciela i innych osób dotyczące niewłaściwego zachowania

o     reagować także prawidłowo na pozytywne uwagi dotyczące zachowania i postępów     w nauce


Kolejnym ważnym czynnikiem dojrzałości szkolnej jest stopień dojrzałości społecznej. W tym zakresie dziecko powinno wykazać się umiejętnością:

o     prawidłowego nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi

o     współpracy w zespole pod nadzorem osoby dorosłej

o     przestrzegania reguł życia w zbiorowości

o     przestrzegania zawartych umów

o     podporządkowywania się dyscyplinie

o     wykonywania obowiązków

o      samodzielnością w czynnościach samoobsługowych jak ubieranie się, mycie, czesanie,

o     rozumienia prostych sytuacji społecznych

o     partnerstwa oraz współdziałania

o     doświadczania poczucia przynależności do grupy

o     rozumienia zasad społecznych i podporządkowywania się im

o     zabawy z innymi dziećmi

o     obrony swojego stanowiska

o     akceptowania, że osoba dorosła nie zawsze jest do jego dyspozycji

Te umiejętności świadczą o osiągnięciu dojrzałości szkolnej dziecka. 

O powodzeniu w szkole decyduje rozwój we wszystkich wymienionych aspektach, motywacja dziecka do podjęcia nauki, a także udzielanie wsparcia i pomocy przez rodziców i opiekunów.

Rodziców, których niepokoją jakieś aspekty rozwoju ich pociech, zachęcamy do kontaktu z wychowawcami grup, a także przedszkolnymi specjalistami (logopeda/psycholog) lub do skorzystania z możliwości przeprowadzenia konsultacji w rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej (tel.71 3173868). 

 

Na początku każdego roku szkolnego w naszym przedszkolu są przeprowadzane logopedyczne i psychologiczne badania przesiewowe. Służą one wyłonieniu tych dzieci, które mają różnego rodzaju trudności: dydaktyczne, zaburzenia czynności prymarnych, komunikacji i artykulacji, problemy z koncentracją uwagi czy też pewnością siebie.

Badania przesiewowe:

- pomagają dokonać oceny umiejętności i kompetencji dzieci uczęszczających do placówki,

- ocenić postępy dzieci, które uczestniczyły w poprzednim roku szkolnym np. w zajęciach logopedycznych,

- stanowią podstawę do zakwalifikowania na zajęcia specjalistyczne dzieci, które wcześniej nie były objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

- niejednokrotnie są przyczyną zorganizowania konsultacji z rodzicami, które uświadamiają rodzicom znaczenie trudności dziecka oraz instruują, jak je niwelować.

Każdy rodzic powinien dostać informacje najpierw o planowanym badaniu przesiewowym, wyrazić na nie zgodę, a później zostać poinformowany o jego wyniku (na piśmie, w dzienniku elektronicznym czy też podczas konsultacji specjalistów). W obecnym roku szkolnym w naszym przedszkolu odbywają się badania przesiewowe: logopedyczne (dla wszystkich grup) oraz wyłącznie dla grup 6-latków badania pod kątem ryzyka dysleksji rozwojowej. Najpóźniej od listopada rozpoczną się cykliczne zajęcia.

W przypadku pytań lub sugestii serdecznie zapraszamy na konsultacje (w poniedziałki: psycholog w godz. 13.30-16.30, logopeda w godz. 12.30-16.30).

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych