default_mobilelogo

 

 

Publiczne Przedszkole

im. Orła Białego w Miękini

ul. Szkolna 2

55-330 Miękinia

 

 

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI

Statut opracowano na podstawie:

 • 98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.);
 • Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 1. Przedszkole używa nazwy: Publiczne Przedszkole im. Orła Białego w Miękini.
 2. Przedszkole Publiczne w Miękini wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miękini.
 3. Ilekroć w statucie jest mowa o :
 • Przedszkolu, jednostce – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole im. Orła Białego w Miękini;
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statutu Publicznego Przedszkola im. Orła Białego w Miękini;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miękinia;
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu;
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, a w przypadku uczniów z doświadczeniem migracyjnym w związku z wojną na Ukrainie, także osoby sprawujące nad nimi opiekę;
 • Ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (j. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 • Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.).
 1. Przedszkole w Miękini jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba Przedszkola mieści się przy ulicy Szkolnej 2, w miejscowości Miękinia, Gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miękinia z siedzibą przy ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z siedzibą we Wrocławiu.
 5. Przedszkole używa pieczęci o treści:

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. ORŁA BIAŁEGO

55 – 330 MIĘKINIA, UL. SZKOLNA 2

TEL. 71 – 314 – 49 - 81

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 2

 1. Przedszkole:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy wychowania przedszkolnego, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.
 2. Termin przerwy wakacyjnej (lipiec lub sierpień) zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ prowadzący w zależności od zaplanowanych prac remontowych.
 3. Informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor do wiadomości rodziców poprzez dziennik elektroniczny, w formie pisemnego ogłoszenia oraz informacji na stronie internetowej.
 4. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
 5. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny, w tym 5 godzin na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 6. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 17.00 od poniedziałku do piątku.
 7. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, w wyjątkowych przypadkach 2,5 - letnie, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 9 roku życia w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z odroczeniem realizacji obowiązku szkolnego.
 8. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 
 • Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców.
 • Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.
 • W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
 • Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej jednostki.
 • W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno - psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników poradni pedagogiczno - psychologicznych.
 • Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców wychowanków.
 • W przedszkolu organizowana jest nauka, wychowanie i opieka osób niebędących obywatelami polskimi, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 3. Do zadań Przedszkola należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. Prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego/preorientacji zawodowej w przedszkolu, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień m.in. poprzez:
 1. a) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;
 2. b) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.,
 3. c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy.
 4. Wskazane w ust. 1-3 cele i zadania są realizowane we wszystkich obszarach edukacji (fizyczny, emocjonalny, społeczny, obszar poznawczy) przedszkola opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem opisanych wiadomości i umiejętności, którymi powinny wykazać się dzieci kończące wychowanie przedszkolne.
 5. Przedszkole realizuje cele i zadania wspomagając indywidualny rozwój każdego dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego z uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności poprzez:
 • organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
 • planowanie swojej pracy z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci danego oddziału stwierdzone na podstawie obserwacji i diagnoz;
 • indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 • wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej, wzmacnianie i uzupełnianie przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci;
 • prowadzenie działań prozdrowotnych, proekologicznych i prospołecznych ( w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających uczestnictwa dzieci w życiu społecznym);
 • upowszechnianie wśród dzieci wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i religijnej;
 • kształtowanie u dzieci umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno‑komunikacyjnymi.
 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
 3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
 • bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 • zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek;
 • zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela, który jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego;
 • zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,
 • stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
 • stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż i wytycznych MEiN, MZ, GIS oraz powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów przewlekłej infekcji oraz nasilonych objawów chorobowych.
 3. Rodzice lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica lub upoważnioną przez niego osobę).

 

§ 4

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 3. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,  rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 • porad i konsultacji,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rewalidacyjnych.
 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 3. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

§ 5

Przedszkole organizuje proces wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w integracji z dziećmi pełnosprawnymi poprzez:

1)  tworzenie warunków do zabawy i nauki oraz zapewnienie środków dydaktycznych odpowiednich do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2)  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

3)  prowadzenie zajęć z zakresu rewalidacji i zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez specjalistów wskazanych w zaleceniach do orzeczenia

§ 6

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, poprzez:
 • zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi;
 • organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych z prezentowaniem symboli państwowych;
 • zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej okolicy;
 • przybliżanie tradycji i kultury regionu i najbliższej okolicy;
 • organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu;
 • tworzenie tradycji przedszkola;
 • wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina.
 1. W przypadku dzieci innych narodowości wplata się treści dotyczące kraju pochodzenia dziecka.
 2. Kształtowanie u dzieci postaw prospołecznych w Przedszkolu realizowane jest między innymi poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu dzieci w życiu społecznym.
 3. Dyrektor zapewnia warunki do realizacji działań wolontariackich na terenie Przedszkola i poza nim.
 4. Główne cele wolontariatu to:
 • zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • kreowanie roli Przedszkola jako miejsca prowadzenia aktywności wolontariackiej.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 7

 

1.Organami przedszkola są:

 • Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego;
 • Rada pedagogiczna Publicznego Przedszkola im. Orła Białego w Miękini;
 • Rada rodziców Publicznego Przedszkola im. Orła Białego w Miękini.
 1. Każdy z wymienionych organów w ust. 1 działa zgodnie z ustawą prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.
 2. Szczegółowe kompetencje organów przedszkola określa statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miękini.

 

§ 8

 

Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu przedszkola, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania jednostki. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania przedszkola z powodu zagrożenia epidemicznego komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 9

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy, 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola, w tym godziny pracy przedszkola oraz liczbę oddziałów określa arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny, opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się informacje zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

§ 10

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
 3. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, np. w okresach międzyświątecznych, ferii i wakacji, epidemii chorób zakaźnych itp. dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów. 

§ 11

 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
 • logopedia;
 • język angielski;
 • taneczno – rytmiczne.
 1. Przedszkole na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenie może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 • nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu: po 15 min. (dla dzieci 3-, 4-letnich), po 30 minut (dla pozostałych dzieci) ; nauka religii 2 razy w tygodniu po 30 minut(dla dzieci starszych);
 • zajęcia taneczno-rytmiczne 1 raz w tygodniu w każdej grupie – 15 min. (dla dzieci 3-, 4-letnich), 30 min. (dla pozostałych dzieci);
 • zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach.

§ 12

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, oraz odrębnych przepisów wynikających z realizacji podstawy programowej i arkusza organizacji.
 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2) pory posiłków:

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 13

 1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolu obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 2. Działania skierowane do dzieci w ramach preorientacji zawodowej:
 • prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej,
 • organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.,
 • organizowanie wycieczek do zakładów pracy.
  1. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym (preorientacja).
  2. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują:

1)  Poznanie siebie, gdzie dziecko:

2)  określa, co lubi robić;

3)  podaje przykłady różnych zainteresowań;

4)  określa, co robi dobrze;

5)  podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;

 1. Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko:

1)  odgrywa różne role zawodowe w zabawie,

2)  podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,

3)  wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę,

4)  podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,

5)  opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko:

1)  nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej),

2)  nazywa czynności, których lubi się uczyć;

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie dziecko:

1)  opowiada, kim chciałoby zostać;

2)  na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,

3)  podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

§ 14

 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo – opiekuńczo dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.

 

§ 15

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym;

2) W przypadku zgłoszonej (poprzez dziennik elektroniczny) nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzic nie ponosi kosztów wyżywienia i pobytu;

3) dziecko uczęszczające do przedszkola korzysta z posiłków:

 1. Rodzice otrzymują informację o wysokości opłat za żywienie w danym miesiącu.

5.Opłaty za wyżywienie należy wnosić na wyznaczony rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty żywieniowe w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły i podanym na stronie internetowej przedszkola. 

 1. Dzieci spoza terenu miejscowości Miękinia, ale zamieszkujące na terenie obwodu Publicznego Przedszkola w Miękini, objęte obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym mają prawo do bezpłatnego dowozu do przedszkola.
 2. Rodzice dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie są zobowiązani do wniesienia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy.
 3. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest organ prowadzący, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

 

§ 16

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizację pracy przedszkola, w tym zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie
 2. Nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach od 8,00 do 13,00, a dyrektor w godzinach od 9,00  do 11,00.
 3. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami używając strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, a w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami dzieci również telefonicznie.
 4. Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem rodziców.
 5. Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane.

§ 17

Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów, odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje regulaminy i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającym w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 3. Inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą, pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej opiekuńczej są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
 4. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż określone w ust. 3, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

 1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.
 2. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. ba, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału lub całego przedszkola.
 3. Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa dziecku obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 18

 1. Przedszkole w Miękini zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określa ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określają przepisy prawa oświatowego, kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola regulują odrębne przepisy.
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
 • sumienne i staranne wykonywanie pracy,
 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w jednostce,
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 1. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, Dyrektor Przedszkola może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach.

  

§ 19

 1. Osoby dla których miejscem pracy jest przedszkole to:
  • Wicedyrektor;
  • Pracownicy pedagogiczni oraz nauczyciele specjaliści w liczbie wynikającej z czasu pracy i liczby oddziałów.
  • pracownicy obsługi w liczbie uzależnionej od ustalonych potrzeb przedszkola.
 2. Tryb zatrudnienia oraz wynagrodzenie poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Dyrektor ustala dla poszczególnych pracowników zakres ich obowiązków i uprawnień.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków wszystkich pracowników przedszkola znajduje się w teczkach osobowych.

 

§ 20

Zakres zadań wicedyrektora:

 • współdziałanie z dyrektorem w zakresie tworzenia warunków, do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych,
 • organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
 • sprawdzanie i zatwierdzanie planów pracy nauczycieli,
 • sporządzanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych,
 • prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym,
 • zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności w jednostce.

 

§ 21

 1. Zakres zadań nauczyciela:
 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wybranym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu o poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • realizacja zaleceń wicedyrektora i osób kontrolujących,
 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,
 • realizacja innych zadań zleconych przez wicedyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki,
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej (nauczyciele dzieci sześciu – lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).
 1. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Przedszkola wykonują następujące zadania:

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z dziećmi lub na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym;

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych przedszkola.

 1. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1)Publiczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Środzie Śląskiej,

2)Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miękini,

 1. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci.

 

§ 22

 

 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie prowadzonych zajęć indywidualnych i grupowych, do których posiada kwalifikacje i uprawnienia;
 • prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron dzieci stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;
 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

 

§ 23

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie prowadzonych zajęć indywidualnych i grupowych, do których posiada kwalifikacje i uprawnienia;
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dziecka,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • branie udziału w pracach Zespołu do spraw Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej;
 • stała współpraca z psychologiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
 • organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczące rozwoju mowy;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracuje z najbliższym środowiskiem ucznia;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 24

 

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3.W przypadku nieobecności nauczyciela danej grupy  (np. zwolnienie L-4, urlop wypoczynkowy) oraz w  okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje letnie, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność dzieci, tzw. długie weekendy), może dojść do sytuacji łączenia grup:

1) podziału grup dokonuje wicedyrektor, po uzgodnieni z dyrektorem,

2) podział na grupy dokonywany jest według zasady równoliczności, która polega na dołączaniu do pozostałych grup, takiej liczby, by w każdej z nich była zbliżona ilość dzieci,

3)liczba dzieci w grupie powstałej w wyniku łączenia grup nie może przekraczać 25 osób, 4)opiekę nad dziećmi w łączonej grupie sprawuje nauczyciel wskazany przez wicedyrektora.

 

§ 25

 1. Zadaniami pracowników niepedagogicznych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.
 3. Zakres zadań pracownika obsługi:
 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,
 • utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
 • dbałość o powierzony sprzęt.

5.Zakres zadań pomocy nauczyciela:

 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,
 • utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach i miejscach przeznaczonych na zabawki oraz inne pomoce,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
 • personel obsługi obowiązany jest do współpracy z nauczycielami grupy w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem.

 

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 26

 1. Proces rekrutacyjny przeprowadza się zgodnie z Regulaminem rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola im,. Orła Białego w Zespole Szkolno – przedszkolnym w Miękini.
 2. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa oświatowego.

 

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

§ 27

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania jego godności osobistej;
 • poszanowania własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby;
 • indywidualnego nauczania w określonych przypadkach;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym;
 • spokoju i samotności gdy tego potrzebuje;
 • indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;
 • możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola;
 • zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.
 1. Naruszenie praw dziecka:

1) w przypadku naruszenia praw dziecka rodzice mają prawo zgłoszenia do dyrektora przedszkola sytuacji naruszającej prawa dziecka w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji;

2) zasadność skargi dotyczącej naruszenia praw dziecka z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka rozpatruje dyrektor przedszkola;

3) w przypadku nierozpatrzenia skargi przez dyrektora rodzice mają prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
 • szanować kolegów i wytwory ich pracy;
 • nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
 • szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 • przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 • sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 • przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
 • słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.
 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi.

 

ROZDZIAŁ VIII

NAGRODY I KARY

§ 28

 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
 • ustną pochwałą nauczyciela;
 • pochwałą do rodziców;
 • nagrodą rzeczową (naklejką);
 • listem gratulacyjnym;
 • pochwałą dyrektora.
 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
 • rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
 • odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
 • odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;
 • powtarzanie poprawnego zachowania;
 • czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabawek.
 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

ROZDZIAŁ IX

ZASADY SKREŚLANIA Z LISTY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

§ 29

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w niżej wymienionych przypadkach:
 • Zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 1 okresu płatności;
 • 3 krotne spóźnianie się z odpłatnością za Przedszkole (po 10 dniu miesiąca);
 • Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;
 • Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców rozkładu dnia w przedszkolu (godziny przyprowadzania i odbierania dziecka);
 • Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych;
 • Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:
 1. indywidualnej formy wsparcia prowadzonej przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
 2. konsultacji z rodzicami,
 3. rozmowy z dyrektorem;

2.Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt 1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:

 • upomnienie ustne rodziców przez dyrektora;
 • wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;
 • wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;
 • ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami;
 • zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. GOPS,PPP);
 • przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów pkt. 1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

7) podjęcie uchwały przez Radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 3. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola.
 4. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 

ROZDZIAŁ X

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 30

 

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka, 

2)udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

3)organizują pomoc psychologiczno - pedagogiczną i inną specjalistyczną,

4)uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Formami współpracy przedszkola z rodzicami są:

1)zebrania ogólne z rodzicami odbywające się co najmniej raz w roku,

2)zebrania grupowe,

3)konsultacje i rozmowy indywidualne w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo - dydaktyczne (według potrzeb i oczekiwań rodziców),

4)kąciki dla rodziców - dostarczenie rodzicom wiadomości o życiu przedszkola, zamieszczenie kalendarza imprez, ciekawych artykułów,

5)zajęcia otwarte,

6) spotkania ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda).

 1. Rodzice mają prawo do:
 • wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
 • znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
 • otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
 • wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
 • udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
 • zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

8a) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć i atrakcji proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola;

 • wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
 • wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
 • udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu;
 • wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;
 • udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
 • przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
 • niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie;
 • informować dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka;
 • odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
 • informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
 • zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
 • znać i przestrzegać postanowień statutowych;
 • przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
 • interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
 • kontynuować zalecone przez nauczycieli i specjalistów ćwiczenia;
 • zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
 • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 • bezzwłocznie zgłaszać nauczycielowi w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
 • śledzić na bieżąco informacje umieszczone: w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń;
 • informować wychowawcę przez dziennik elektroniczny lub osobiście o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 • dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
 • zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
 • kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 

§ 31

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu regulują: Regulamin Przedszkola im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini oraz Procedury obowiązujące w Publicznym Przedszkolu im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini :

 

§ 32

 

1.Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola określa Regulamin Przedszkola im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini oraz Procedury obowiązujące w Publicznym Przedszkolu im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miękini :

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.

 

§ 34

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 35

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 36

 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
 3. Z wnioskiem o nowelizację Statutu bądź jego części może występować do Dyrektora każdy organ przedszkola, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności przedszkolnej.
 5. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

 

§ 37

 

Traci moc statut uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 26.08.2014r.

 

§ 38

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola dnia 30 sierpnia 2022r.

Regulamin e-dziennika

(pliki PDF)