default_mobilelogo

Szanowni Państwo,

jak informuje Minister Zdrowia – Adam Niedzielski  - od kilku dni odnotowuje się mniejszą liczbę zakażeń, jednak sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna.

W związku z tym zdecydowano o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021r.

Dla nas oznacza to, że -

żłobki i przedszkolapozostaną nadal są nieczynne (wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych, m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej*), ale będą realizowały podstawę programową zdalnie;

edukacjauczniowie wszystkich klas szkół podstawowych (I – VIII) uczą się zdalnie.

 

*Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN:

„Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej (…), na wniosek:

1)rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)rodziców dzieci, którzy:

a)są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)wykonują działania ratownicze,

f)są  zatrudnieni  w jednostkach  organizacyjnych  pomocy  społecznej  w rozumieniu  art.6pkt5  ustawy  z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),

g)są  zatrudnieni  w ogrzewalniach  i noclegowniach,  o których  mowa  wart.48a  ustawy  z dnia  12marca  2004r. o pomocy społecznej,

h)są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom  w podeszłym wieku,  o których mowa wart.67  iart.69  ustawy  z dnia  12marca  2004r.  o pomocy społecznej,

i)są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j)są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k)są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Minister Zdrowia  przypomina, aby nadal być bardzo ostrożnym: nosić maseczki, unikać dużych zgrupowań, zachować dystans, pamiętać o dezynfekcji rąk, wietrzyć pomieszczenia.

Zachęca też do pobrania aplikacji Stop Covid – ProteGo Safe.

 

O wszelkich zmianach będę informowała Państwa na bieżąco.

 

Z życzeniami ZDROWIA,

Wlaźlak –Szał – dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Miękini

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.