default_mobilelogo

Przedszkole w Miękinii wita

 

Wszystkim dzieciom życzymy miłego pobytu w przedszkolu, samych pogodnych dni, wspaniałej zabawy, a rodziców zapraszamy do współpracy i aktywnego udziału w życiu przedszkola.

Publiczne przedszkole w Miękini powstało  w 1945 r. Organem prowadzącym jest Gmina Miękinia, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Od 2009 r. przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół w Miękini. Siedziba przedszkola mieści się w III segmencie zespołu przy ul. Szkolnej 2. Placówka posiada ładne, funkcjonalne i ciekawie zaaranżowane sale zabaw, jadalnię, duży hol . Dzieci mogą korzystać z sal gimnastycznych i hali sportowej a także bawić się w sali „Radosna  Szkoła”. Posiadamy bezpieczny i nowoczesny plac zbaw. Teren wokół przedszkola jest estetyczny i bezpieczny. Dzieci biorą udział w zajęciach objętych podstawą programową oraz zajęciach z  j. angielskiego. Na wniosek rodziców w grupie 5, 6 - latków prowadzone są zajęcia z katechezy. Dzieci w przedszkolu otoczone są  wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, której nadrzędnym celem jest uśmiech i zadowolenie wychowanków oraz troska o ich prawidłowy rozwój.

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach
6:30-17:00

 

Chcemy, aby Absolwent Publicznego Przedszkola w Miękini

Był:

 • otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi;
 • wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości;
 • odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego;
 • odpowiedzialny za swoje zachowanie; aktywny, dociekliwy i kreatywny;

Znał:

 • swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku;
 • symbole narodowe i szanuje je;
 • prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka;
 • swoje zalety i mocne strony;

Umiał:

 • akceptować siebie i innych;
 • komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi;
 • obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką;
 • dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
 • być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska;
 • okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym;

 

 Misją Przedszkola jest rozpoznawanie indywidualnych możliwości wszystkich dzieci oraz takie ich wsparcie, aby każdy z absolwentów mógł odnaleźć swoje miejsce w świecie i był gotowy do osiągania w nim indywidualnego sukcesu.

Przedszkole:

 • Zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój;
 • Wychowuje dzieci aktywne, samodzielne, radzące sobie z problemami;
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze dzieci, stosując metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia;
 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka;
 • Uczy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i innych;
 • Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej;
 • Jest otwarte na propozycje rodziców i ich udział w życiu przedszkola;
 • Posiada wykwalifikowaną kadrę, która sprzyja osiąganiu przez dzieci pełnych możliwości rozwojowych.

Jak pracujemy

  • Przedszkole jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miękinia. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty
  • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat, przyznając priorytet dzieciom 6 - letnim.
  • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  • Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli.\
  • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
  • Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe uwzględniając życzenia rodziców. Koszty takich organizowanych w przedszkolu zajęć ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) z wyłączeniem religii,
  • Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.
  • Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.

W naszym przedszkolu:

 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi
 • zapewniamy uczestnictwo w spektaklach teatralnych
 • oferujemy opiekę logopedy, psychologa, pedagoga oraz język angielski w grupach starszych